1495 Kingsley Ave
Orange Park, FL 32073
Phone: 904-272-3395